From Loss
by Aese BergSJUNKA IN

len och basiskt brännkal

lugnet under stormen

blanka bubblor sjunker

tröga trygga vagga

bråddjupt blågrönt blåsljud

självstrålande dunkel

matter of time

fluid immotion

seabed, ocean floor

vatten brinner i fluor med ljus låga

 

SINK IN

soft and basically burncold

the calm beneath the storm

blank bubbles sink

slow safe cradle

steepdeep bluegreen blowsound

selfradiating darkness

matter of time

fluid immotion

seabed, ocean floor

water that burns in fluorine with bright flame

 


Bottenlös basgång

Basiskt syns inte, känns inte, hörs inte.
Tunga kroppar flyter upp när de har sjunkit.
Skräck har samma smak som önskan.
Ektoplasma tålamodets raseri.

 

 

Bottomless bassline

Basic is not visible, can’t be felt, can’t be heard.
Heavy bodies float up when they have sunk.
Fear has the same taste as desire.
Ectoplasma the rage of patience.

 


 

Stilleben

Ett drag av spökfukt
genom mänskolivet
Seismisk massa,
tryckande och rå
Mitt öga möter inte blicken
hos mitt andra öga
Den som tittar i kors
kan bli sån.

 

 

Stiff Life

A hint of ghost-moisture
through human life
Seismic mass
pressing and raw
My eye doesn’t meet the gaze
of my other eye
One with crossed eyes
can turn out like that.

 


Enigmat heimat

Klumpar av heffa,
människolik
gehör det infravanliga:

fortfarande försvinnarbanor
där förlopp är försprång

 

Enigmat Heimat

Heffalump
human-like
responds to the infra-normal:

Still disappearcourses
course of events is a course ahead

 


Mudderverk

Stilla lilla hjärta
djupt försjunken guldklimp
helig andas graalen
inte vara mörkrädd
Röntgensinnligt trevande
tentakler ringlar

Se men inte röra
klåfingriga fingrar
Lackmuspappret, kraken,
kamelonten, dronten –
osläckt kalk
som strålande ur alla delar
spränger upp mot ytan,
spräcker horisonten

 

 

Dredger

Still little heart
deeply rapt lump of gold
holy breathes the grail
don’t be scared of the dark
x-ray-senses trembling
tentacles curl

Look but don’t touch
meddlesome fingers
Litmus paper, the Kraken,
chameleon, dodo –
unextinguished chalice
that radiated out of all parts
explodes up toward the surface,
cracks the horizon